Основні функції структурних підрозділів

Головна насосна станція

Начальник - Воронов Валерій Михайлович,

контактний телефон: +380504922535

Основні завдання:

 1. Забезпечує проведення системи технічного обслуговування і ремонтів насосного та електротехнічного устаткування при найбільш економічних режимах роботи насосної станції.
 2. Організовує подачу води відповідно до графіків, завдань і планів водокористування.
 3. Розробляє та вносить пропозиції щодо технічного вдосконалення та реконструкції насосної станції, водозаборів та рибозахисних пристроїв, напірних трубопроводів і водовипускних споруд.
 4. Веде облік техніко-економічних показників роботи насосно-силового устаткування.
 5. Приймає участь в розробці посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці підлеглих.
 6. Розробляє та впроваджує заходи з економії електроенергії та водообліку, підвищення ефективності використання насосно-силового устаткування, запобігання аварій і створення безпечних умов праці обслуговуючого персоналу під час експлуатації.
 7. Розробляє графіки періодичних технічних оглядів устаткування, проведення поточних та капітальних ремонтів.
 8. Здійснює технічний нагляд і контроль під час проведення спеціалізованими підрозділами робіт з налагодження, ремонту та реконструкції.
 9. Бере участь у післяремонтних випробуваннях устаткування насосної станції.
 10. Складає заявки на необхідні запасні частини, деталі, вузли, агрегати, прилади і матеріали для виконання ремонтних робіт.
 11. Керує роботою персоналу станції, контролює виконання ними функціональних обов’язків та посадових інструкцій.
 12. Здійснює повсякденний контроль за дотриманням персоналом станції правил технічної експлуатації устаткування,охорони праці, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.

 

Відділ водокористування

Начальник відділу – Артюшенко Олександр Олександрович,

контактний телефон: (05162) 2 – 12 – 47

електронна адреса: ukri2019@ukr.net

Основні завдання:
1. Забезпечує організацію робіт із забору, подачі і розподілу води водокористувачам згідно плану водокористування, укладених договорів та заявок водокористувачів.
2. Організовує роботу диспетчерської служби з міжгосподарського водорозподілу та розробляє необхідну документацію для неї.
3. Відповідає за облік води, забраної із джерела зрошення і поданої в точки водовиділу водокористувачам.
4. Забезпечує контроль за обладнанням спеціалістами відділень каналів точок забору та виділу води водомірними пристроями. Забезпечує розподіл приладів водообліку.
5. Здійснює контроль за роботою чергових диспетчерів, інженерів-гідротехників, оглядачів та інших працівників, на яких накладено обов’язки з питань водокористування та водообліку; контроль за зберіганням гідрометричних постів та їх обладнання;
6. Складає зведений план водокористування, подає на затвердження до Держводагентства; коригує його в залежності від погодних умов, наявності замовлень на водокористування та обсягів фінансування на оплату електроенергії для перекачки води. Здійснює контроль за виконанням плану водокористування.
7. Приймає участь в укладанні з водокористувачами договорів на послуги з подачі води та контролює виконання їх умов. Приймає участь в роботі з водокористувачами щодо оплати послуг з подачі води. Приймає участь в розробці розрахунків вартості послуг з подачі води.

8. Складає та подає до Держводагентства річний звіт з водокористування. Забезпечує своєчасне подання оперативної, щомісячної та щоквартальної звітності про використання води до Держводагентства та інших органів.
9. Вносить пропозиції щодо підвищення водозабезпеченості, регулювання водного режиму, технічного вдосконалення меліоративних систем, підвищення коефіцієнта корисної дії системи. Приймає участь у розробці та впровадженні енерго- та водозберігаючих технологій у зрошуваному землеробстві.
10. Приймає участь в роботі з паспортизації та інвентаризації меліоративних систем, водогосподарських споруд, систем сільгоспводопостачання. Приймає участь в проведенні робіт з впровадження автоматизованих систем управління технологічним процесом на меліоративних системах.
11. Здійснює контроль за ходом поливів, ефективною роботою дощувальної техніки, якістю поливу.
12. Погоджує дозволи на спеціальне водокористування згідно з Водним кодексом. Доводить затверджені ліміти на поливну воду до відома водокористувачів. Надає допомогу водокористувачам з організації проведення поливу сільськогосподарських культур, дотриманні науково обґрунтованих режимів зрошення. Здійснює контроль за станом водокористування та техніки поливу у водокористувачів; контроль за ефективним та раціональним використанням води.
13. Приймає участь у комісіях по прийманню в експлуатацію меліоративної мережі та гідротехнічних споруд після закінчення будівництва або ремонту. Приймає участь в роботі з питань винахідницької діяльності, стандартизації, метрологічного забезпечення; в розробці, укладанні та виконанні Колективного договору.
14. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил технічної експлуатації, правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

Служба економіки

Начальник  – Коломойцева Оксана Григоріївна,

контактний телефон: (05162) 2 – 18 – 78

електронна адреса: ukri2019ekonom@ukr.net

Основні завдання:
1. Організовує роботу з економічного планування в УКРІ, направленого на організацію раціональної господарської діяльності.
2. Здійснює оперативне вирішення всіх виникаючих питань разом з іншими відділами та службами, керівництвом Управління.
3. Забезпечує доведення помісячних показників фонду оплати праці до структурних підрозділів.
4. Контролює та організовує роботу по складанням бюджетних запитів на рік, узгоджує і взаємно пов’язує всі його розділи.
5. Організовує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
6. Організовує проведення робіт з вивчення трудових процесів, організації та умов праці в УКРІ, а також розробкою заходів щодо поліпшення використання робочого часу, атестації і робочих місць, прийомів і методів праці, скорочення застосування важкої фізичної праці, створення сприятливих умов праці.
7. Організовує роботи з нормування праці, своєчасного перегляду норм, удосконалення нормування праці на основі застосування міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці, розширенні сфери нормування праці робітників з почасовою оплатою праці та керівників, професіоналів, фахівців.
8. Здійснює проведення розрахунків нормативної чисельності працівників УКРІ.
9. Контролює надання статистичної звітності за формами, встановленими Держкомстатом України, спеціалістами планово – економічного відділу.
10. Здійснює контроль за раціональним використанням фонду оплати праці, а також готує пропозицій з удосконалення управління виробництвом.
11. Розробляє Положення про оплату праці та преміювання працівників УКРІ, а також Положення за спеціальними видами преміювання.
12. Розробляє штатні розписи, вносить пропозицій щодо визначення посадових окладів і тарифних ставок, надбавок і доплат до них у відповідності з галузевими нормативними документами.
13. Організовує роботу по розробленню тарифів та калькуляцій вартості платних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів.
14. Здійснює економічний аналізу фінансово - господарьскої діяльності Управління та готує необхідних пропозицій керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, результати позабюджетної діяльності, впровадження нових форм господарювання.
15. Забезпечує роботу з Державним казначейством з фінансування і розподілу асигнувань із Державного бюджету.
16. Забезпечує організацію підготовки проекту Колективного договору.
17. Здійснює розроблення та впровадження технічно обґрунтованих норм праці.
18. Здійснює розроблення та координацію впровадження заходів з наукової організації праці з урахуванням забезпечення безпеки.
19. Організовує і проводить навчання та семінари з економічних питань.
20. Забезпечує виконання працівниками відділу завдань згідно з посадовими інструкціями.
21. Бере участь в організації та проведенні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
22. Бере участь у складанні розрахунків витрат на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти в УКРІ.
23. Бере участь у розробленні річного плану державних закупівель товарів, робіт і послуг в УКРІ.
24. Бере участь у здійснення заходів щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.
25. Бере участь у розробленні планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів УКРІ в матеріальних ресурсах та узгодженні умов і складанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтерДжоган Тетяна Вікторівна,

контактний телефон: (05162) 2 – 18 – 78

електронна адреса: ukri2019buh@ukr.net

Основні завдання:
1. Організація обліку грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки УКРІ.
2. Організація обліку товаро-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов”язаних з їх рухом, виконання Кошторису доходів і видатків.
3. Розроблення річних і квартальних кошторисів доходів і видатків з Державного бюджету на експлуатацію і ремонт міжгосподарської мережі, природоохоронні заходи, кошториси з позабюд-жетної діяльності.
4. Розрахунки із заробітної плати з працівниками УКРІ.
5. Забезпечення нарахувань та перерахувань платежів до Державного бюджету, внесків до Державного Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;Фонду зайнятості населення.
6. Забезпечення своєчасного складання та подання бухгалтерської звітності на підставі первинних документів та бухгалтерських записів у встановленному порядку до Держводгоспу України, Міжрайонної державної податкової інспекції по Снігурівському району, РВДК України по Снігурівському району, органам Держкомстату України.
7. Здійснення операцій по прийманню, обліку, зберіганню та видачі грошових коштів та цінних паперів із обов”язковим дотриманням чинного законодавства.
8. Підготовка даних по заробітній платі для нарахування пенсій.
9. Оформлення розрахункових листів по заробітній платі працівників, а також оформлення довідок по заробітній платі за вимогою працівників.
10. Виконання робіт за різними напрямами бухгалтерського обліку (облік основних засобів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками і замовниками).
11. Розроблення та координація впровадження заходів з наукової організації праці з урахуванням забезпечення безпеки.
12. Здійснення економічного аналізу фінансово-господарьскої діяльності Управління та підготовка необхідних пропозицій керівництву про використання бюджетних коштів на експлуата-ційні потреби, про результати позабюджетної діяльності, впровадження нових форм господарювання.
13. Забезпечення роботи з Державним казначейством з фінансування і розподілу асигнувань із Державного бюджету.
14. Участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.00р. №1469, відповідних нормативних документів.
15. Участь в підготовці проекту колективного договору.
 

Відділ з управління персоналом

Начальник відділу – Бессарабова Тетяна Вікторівна,

контактний телефон: (05162) 2 – 18  - 78

електронна адреса: ukri2019kadry@ukr.net

Основні завдання:

 1. Забезпечує підприємство, виходячи з потреб, кваліфікованими кадрами, здійснює підбір робітників та службовців необхідної кваліфікації та спеціальності.
 2. Вирішує питання найму, переведення, звільнення працівників.
 3. Систематично вивчає ділові якості та інші індівідуальні особливості працівників.
 4. Забезпечує роботу з кадрами в тісному взаємозв’язку з керівниками підрозділів по питанням підбору кадрів згідно плану праці та заробітної платі.
 5. Розробляє, виходячи з потреб підприємства в кваліфікованих кадрах, проектів річних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації.
 6. Підготовка графіків направлення керівних працівників та фахівців в учбові заклади для підвищення кваліфікації відповідно затверджених планів, контроль за їх виконанням.
 7. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а, також у розробленні навчально-методичної документації (навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо ).
 8. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і форм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 9. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа висококваліфікованих працівників з наступним затвердженням іх за встановленим порядком, комплектує навчальні групи.
 10. Забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною професією.
 11. Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо виконання рекомендацій атестаційних комісій.
 12. Організовує своєчасне оформлення, приймання, переведення, звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видання довідок про теперішню та минулу трудову діяльність.
 13. Збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.
 14. Забезпечує підготовку документів, необхідних доля призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям, а також подання їх в органи соцзабезпечення.
 15. Складає і контролює виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни.
 16. Організовує професійне навчання робітників і постійне підвищення кваліфікації керівників , професіоналів, фахівців Керуючись потребами підприємства, розробляє проекти планів підготовки кадрів.
 17. Контролює систематичність та якість занять, що проводяться, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 18. Виконує роботу із забезпечування навчального процесу необхідною літературою, бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 19. Бере участь у організації роботи кваліфікаційних і атестаційних комісій, навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві.

Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділуЛопатньов Валерій Іванович,

контактний телефон: (05162) 2 – 18 - 78

електронна адреса: ukri2019vrer@ukr.net
Основні завдання:

 1. Аналізувати, узагальнювати матеріали обстежень технічного та меліоративного стану систем, проводити огляд водогосподарських ситсем та споруд.
 2.  Розробляти та доводити до підрозділів завдання на проведення ремонтно-екс-плуатаційних заходів на меліоративних системах.
 3. Забезпечувати своєчасну підготовку системи до поливів і пропускання паводків,проведення заходів щодо запобігання і усунення аварій.
 4. Впровадити нові форми організації праці.
 5. Організовує оперативний контроль за забезпеченням ремонтних робіт, проектно-кошторисною документацією, обладнанням, інструментом, матеріалами,ком-плектуючими виробами, транспортом. Контролює правильність списання матеріально-технічних ресурсів.
 6. Забезпечувати складання звітності відповідно до завдань і планів експлуата-ційних заходів та своєчасне подання звітів органів вищого рівня.
 7. Здійснювати оперативне вирішення всіх виникаючих питань разом з іншими відділами, керівництвом управління.

 

Юридична служба

Провідний юрисконсульт – Мільковський Андрій Іванович,

контактний телефон: (05162) 2 – 18 - 78

електронна адреса: ukri2019yur@ukr.net

 1. Організовує правову роботу, направлену на неухильне дотримання вимог діючого законодавства України і відомчих нормативних актів при рішені задач, поставлених перед управлінням. Захист інтересів управління в судах різної юрисдикції;
 2. Готує проекти договорів, веде преддоговірну роботу, дає правову оцінку договорам контрагентів;
 3. Організовує претензійно-позовну роботу, представляє і захищає інтереси управління в судах різної юрисдикції і інших органах, надає правову оцінку претензіям представлених управлінню.

 

Провідний інженер з охорони праці - Михайлов Володимир Іванович,
контактний телефон: (05162) 2 – 18 - 78

Основні  завдання:

 1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та інших випадків, що загрожують життю та здоров’ю робітників, а також недопущенню дорожньо-транспортних пригод та порушень правил дорожнього руху водіями транспортних засобів та посадовими особами управління за якими закріплено службовий автотранспорт;
 2. Контроль за виконанням робітниками вимог законодавства України, нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху Держводагентства України, розділу „Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху діючих в управлінні;
 3. Інформування та надання роз’яснень робітникам управління з питань охорони праці.

 

Служба головного енергетика

Головний енергетикСазонов Олексій Анатолійович,

контактний телефон: (05162) 2- 10- 93,
електронна адреса: ukri2019energo@ukr.net

Основні завдання:
1. Участь в розробленні річних і квартальних кошторисів доходів і видатків з Державного бюджету на рік. Контроль дотримання правил технічної експлуатації і графіків проведення технічних доглядів та ремонтів насосного та електротехнічного устаткування. Розроблення, затвердження та забезпечення виконання заходів щодо підвищення експлуатаційної надійності насосного та електротехнічного устаткування та їх економічних показників, внесення пропозицій з реконструкції і технічного переобладнання електрообладнання.
2. Розроблення графіків оглядів та ремонтів енергетичного обладнання і комунікацій, планів використання електроенергії. Забезпечення правильного ведення технічної документації, систематичний контроль за станом первинного обліку електрообладнання та витратами коштів на ремонт і технічний нагляд відповідно до затвердженого Кошторису доходів і видатків.
3. Складання розрахунків і заявок на придбання і доставку необхідного електроустаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів, приладів, інструментів та інш. Організація збереження, обліку їх наявності, використання та списання.
5. Організація обліку та аналіз використання електроенергії, аналіз техніко-економічних показників роботи енергоустаткування, аварій та їх причин.
4. Забезпечення технічної підготовки виробництва, узгодження планів (графіків) з підрядними організаціями, що залучаються для проведення ремонтів, своєчасно забезпечення їх необхідною технічною документацією.
5. Участь у випробуваннях та прийманні енергоустановок та електромереж в експлуатацію.
6. Організація проведення інвентаризації електрообладнання, визначення строків проведення ремонту. Розроблення заходів по упередженню непланових зупинок насосних станцій, електроустат-кування, продовженню строку служби вузлів та деталей, збільшенню міжремонтних періодів.
7. Здійснення контролю за допуском до роботи осіб на електроустаткуванні, за проходженням ними інструктажа на робочому місці, наявністю інструкцій по професіям.
8. Здійснення оперативного контролю за станом охорони праці 1-го ступеня. Раз в декаду особисто перевіряє стан робочих місць в СГЕ, наявність необхідної документації по охороні праці, наявність та застосування засобів індивідуального захисту, це все записує в журнал оперативного контролю 2-го ступеня. Щоденно розглядає порушення вимог безпеки праці по СГЕ за минулу добу, організує проведення безпечної роботи.
9. Розробка інструкцій по охороні праці для підлеглих працівників СГЕ за професіями.. Особисто розслідує нещасні випадки, які мали місце по СГЕ, виявляє причини та винних осіб, приймає заходи по упередженню випадків виробничого травматизма в СГЕ.
10. Забезпечення дотримання працівниками служби головного енергетика правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої та трудової дисципліни.
11. Забезпечення складання та ведення технічних паспортів на електрообладнання.
12. Організація технічного навчання електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електро-обладнання, монтажників зв"язку, забезпечення контролю знань працівників і додержання ними правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежної безпеки.
14. Участь у здійсненні економічного аналізу фінансово-господарьскої діяльності Управління та підготовка необхідних пропозицій керівництву про використання бюджетних коштів на експлуата-ційні потреби, результати позабюджетної діяльності, впровадження нових форм господарювання.
15. Участь в роботі з Державним казначейством з фінансування і розподілу асигнувань із Державного бюджету.
16. Участь в підготовці проекту колективного договору.
17. Участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.00р. №1469, відповідних нормативних документів.
 

Дільниця господарського забезпечення
Начальник  – Сторожук Олександр Іванович,

контактний телефон:

Основні завдання:

 1. Аналізує та узагальнює матеріали обстежень технічного та меліоративного стану систем,бере участь у проведенні огляду водогосподарських систем та споруд,складанні дефектних відомостей і актів на необхідність виконання поточних та капітальних ремонтів меліоративних систем.
 2. Розробляє та доводить до виконавців експлуатаційних дільниць,мехзагонів та ін. завдання на проведення ремонтно-експлуатаційних заходів на меліоративних системах.
 3. Здійснює оперативне керівництво виконанням робіт з ремонту та технічного обслуговування меліоративних систем і водогосподарських споруд,які знаходяться на балансі експлуатаційної організації,ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській мережі за договорами із землекористувачами.
 4. Забезпечує своєчасну підготовку систем до поливів і пропускання паводків,проведення заходів щодо запобігання і усунення аварій.
 5. Впроваджує нові форми організації праці - госпрозрахунок та інше.
 6. Організує оперативний контроль за забезпеченням ремонтних робіт проектно-кошторисною документацією, обладнанням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, контролює правильність списання матеріально-технічних ресурсів.
 7. Забезпечує складання звітності відповідно до завдань і планів експлуатаційних заходів (форми: 2-ВГ,3-ВГ,4-ВГ,1-КР та інші) та своєчасне подання звітів органам вищого рівня.
 8. Здійснює оперативне вирішення всіх виникаючих питань разом з іншими відділами, відповідними спеціалістами, керівництвом управління, а також взаємних вимог і претензій підприємств АПК і землекористувачів.
 9. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 10. Здійснює керівництво працівниками відділу та організує виконання ними завдань згідно з посадовими інструкціями та положенням про відділ.
 11. Бере участь в розробленні річних і квартальних кошторисів доходів і видатків з Державного бюджету на експлуатацію і ремонт міжгосподарської мережі, природоохоронні заходи, кошториси з позабюджетної діяльності.
 12. Бере участь у здійсненні процедур закупівель товарів,
  робіт і послуг відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.00 р. № 1469, відповідних нормативних документів.
   

Відділ механізації
Головний механікОрленко Артем Володимирович,
контактний телефон: (05162) 2 – 30 – 34

Заступник Дрозд Андрій Миколайович,

контактний телефон: (05162) 2 – 28 - 56
Основні завдання:
1. Участь в розробленні річних і квартальних кошторисів доходів і видатків з Державного бюджету на рік. Контроль дотримання правил технічної експлуатації і графіків проведення технічних доглядів та ремонтів. Забезпечення розробки планів механізації ремонтно-експлуатаційних робіт і заходів щодо підвищення їх ефективності, внесення пропозицій з реконструкції і технічного переобладнання бази механізації, комплектування і розміщення техніки по експлуатаційних підрозділах.
2. Забезпечення організації правильного збереження техніки, автомобілів, устаткування, контроль за зберіганням і витратами пально-мастильних матеріалів. Забезпечення правильного ведення технічної документації на всі машини, механізми і устаткування, систематичний контроль за станом первинного обліку техніки і обладнання та витратами коштів на ремонт та технічний нагляд відповідно до затвердженого Кошторису доходів і видатків.
3. Організація складання розрахунків і заявок на придбання і доставку необхідних машин, механізмів і устаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів, пально-мастильних матеріалів, приладів, інструментів та інших засобів механізації , ведення обліку їх наявності, використання та списання.
4. Організація своєчасного подання інспекції Держтехнагляду - піднімальних механізмів, котлів та сосудів, які працюють під тиском, а також інших об"єктів державного нагляду, Державтоінспекції - автотранспортних засобів. Внесення змін до технічних паспортів на автомобілі при зміні їх призначення.
5. Забезпечення одержання дозволу в органах ДАІ для перевезення небезпечних вантажів. Здійснення контролю за обліком експлуатації резини, акумуляторів.
6. Організація проведення інвентаризації машин, механізмів, техніки, автотранспорту, обладнання, визначення строків проведення ремонту. Розроблення заходів по упередженню непланових зупинок техніки, механізмів та обладнання, продовженню строку служби вузлів та деталей, збільшенню міжремонтних періодів.
7. Особисто перевіряє після монтажа, демонтажа або ремонту кожну вантажопіднімальну машину, а також нові конструкції зйомного вантажозахватного улаштування. Здійснення контролю за допуском до роботи осіб на машинах і механізмах, за проходженням ними інструктажа на робочому місці, наявністю інструкцій по професіям.
8. Здійснення оперативного контролю за станом охорони праці 1-го ступеня в автогаражі. Раз в декаду особисто перевіряє стан робочих місць в автогаражі, наявність необхідної документації по охороні праці, наявність та застосування засобів індивідуального захисту, це все записує в журнал оперативного контролю 2-го ступеня. Щоденно розглядає порушення вимог безпеки праці в автогаражі за минулу добу, організує проведення безпечної роботи.
9. Розробка інструкцій по охороні праці для робітників автогаража за професіями. Раз в декаду перевірка стану кранового господарства автогаража, наявності технічно справного вантажозахватного улаштування. Особисто розслідує нещасні випадки, які мали місце в автогаражі, виявляє причини та винних осіб, приймає заходи по упередженню випадків виробничого травматизма в автогаражі.
10. Забезпечення дотримання працівниками автогаража правил дорожнього руху, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої та трудової дис-ципліни.
11. Забезпечення складання та ведення технічних паспортів на автотранспорт, техніку та обладнання.
12. Організація технічного навчання механізаторів, водіїв та ремонтників, забезпечення контролю знань працівників і додержання ними правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежної безпеки.
13. Участь у здійсненні економічного аналізу фінансово-господарьскої діяльності Управління та підготовка необхідних пропозицій керівництву про використання бюджетних коштів на експлуата-ційні потреби, результати позабюджетної діяльності, впровадження нових форм господарювання.
14. Участь в роботі з Державним казначейством з фінансування і розподілу асигнувань із Державного бюджету.
15. Участь в підготовці проекту колективного договору.
16. Участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.00р. №1469, відповідних нормативних документів. 

 

Відділення каналів №1

Начальник 1 ВК –  Руммо Олександр Вікторович,

Контактний телефон: (05162) 2–30–34, моб. +380504932182
Основні завдання:

- Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

-  Забезпечення безперервної подачі води на каналі Р-6, Р-8 і МК;

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу водяних, просадочних і кліматичних факторів;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і інших механізмів в технічно-справному стані;

- Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з МК і Р-6, Р-8;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

 

Відділення каналів №2

Начальник 2 ВКРоман Іван Іванович,

контактний телефон: (5547)5-83-45, моб. +380685388867

електронна адреса: ukri20192vk@ukr.net 

Основні завдання:

- Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

-  Забезпечення безперервної подачі води на каналі Р-1 і Р-4;

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу водяних, просадочних і кліматичних факторів;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і інших механізмів в технічно-справному стані;

- Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з Р-1, Р-4;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві
 

Відділення каналів №3

Начальник 3 ВКДолголуцька Ольга Леонідівна,

контактний телефон: (5547) 5-95-56, моб. +380504932163

електронна адреса: copany@ukr.net

Основні завдання:

- Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

-  Забезпечення безперервної подачі води на каналі Р-9, Р-10, Р-11-1, Р-11-1-2 (Херсонська обл.);

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу водяних, просадочних і кліматичних факторів;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і інших механізмів в технічно-справному стані;

- Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з Р-9, Р-11-1, Р-11-1-2 (Херсонська обл.);

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві
 

 Відділення каналів №4

Начальника 4 ВКМарухін Сергій Миколайович

контактний телефон: +380952789874

електронна адреса: ukri20194vk@ukr.net

Основні завдання:

- Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

-  Забезпечення безперервної подачі води на каналі Р-10, Р-11, Р-11-1, Р-11-1-2 (Миколаївська обл.);

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу водяних, просадочних і кліматичних факторів;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і інших механізмів в технічно-справному стані;

- Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з  Р-10, Р-11, Р-11-1, Р-11-1-2 (Миколаївська обл.);

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві

Відокремлений підрозділ каналу Дніпро - Інгулець